TEATRUL ‘REGINA MARIA”

Nr. 2200 din 10.06.2015

 

                                                   A N U N Ț   

               TEATRUL  “REGINA MARIA” – în data de 02.07.2015, ora 12,00, organizează concurs pentru ocuparea unui post bugetar contractual vacant:

Condiţii specifice:

 –  1 post de Solist balet  – Gr.pr.I,   studii superioare  de specialitate cu diplomă de licenţă

–  Constituie  avantaj  vechimea in specialitate ca angajat în instituţii de spectacole ;

Concursul va avea loc  la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, P-ţa R.Ferdinand I, nr.6.

Acte necesare pentru înscriere la concurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

–          Cerere de înscriere la concurs;

–          Curriculum  vitae  actualizat cu poză  şi  portofoliu roluri;

–          Cazier judiciar;

–          Original şi copii – acte de studii (diploma licenţă  ).

–          Original şi copie acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul)

–          Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate ;

–          Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate;

Criterii generale  de participare la concurs:

          a.    să aibă cetăţenia română, cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aparţinând    Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b.   să cunoască limba română, scris şi vorbit;

          c.   are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

         d.    are capacitate deplină de exerciţiu;

         e.    are o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f.   îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       g.. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.

Bibliografia :

– Traian Mârza- Folclor muzical din Bihor Ed.Muzicală a Uniunii Compozitorilor 1974;

– Teatrul Regina Maria- Regulament de Organizare şi funcţionare;

                                       – Regulament Intern.

Tematica:

  1. 1.      Obiceiuri folclorice din Bihor;
  2. 2.      Interpretarea unor paşi  de bază a unor dansuri  populare din diferite  zone de folclorice la propunerea comisiei;
  3. 3.      Interpretarea unor momente de solistică, dans popular din Bucovina, Muntenia, Oltenia,Oaş şi Bihor;
  4. 4.      Tipuri de dansuri din Bihor cu  scurte exemplificări  de paşi.
  5. 5.      Obligaţiile specifice personalului artistic.

– Locul de desfăşurare a concursului – la sediul  instituţiei din P-ţa Regele Ferdinand I, nr. 6 et..II.

– Concursul va consta în probă practică şi interviu.

– Data limită de depunere a dosarelor este 26.06.2015 ora 12,00 .

–          A. Etapa I : – Studierea şi selecţia dosarelorva avea loc în data de 29.06.2015 ora 12,00;

        –  Rezultatul afişării selecţiei dosarelor – va avea loc  în data de  29.06.2015 ora  12,00  ;

Candidatul cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.

 

–          B.  Etapa II –  Concursul va consta în :  –  proba practică şi  va  avea loc  în data de 02.07.2015 ora 12, 00   ;

–           Durata  probelor  : 2 ore   ;

–          Răspunsul probei practice  va fi afişat în 03.07.2015, ora12,00.                                                                                             Candidaţi admişi  vor intra la etapa interviu.

 

–           C.  Etapa III – Interviul  – va avea loc în data de  08.07.2015 ora  12,00 ;

–          Afişarea rezultatelor finale  ale celor două probe  – în data de  09.07.2015  ora 12,00.

–          Candidatul declarat admis  la concurs se prezintă la post în termen de maximum  15 zile lucrătoare de la data afişării  rezultatului  final al concursului.

–          Membrii comisiei notează  fiecare lucrare cu puncte de la 1 la 100;

–          Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la probele obligatorii.

–          Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minimum  50 pct.la fiecare probă de examinare şi minim 70 pct. la nota finală.

–          Este declarat admis candidatul cu cea mai mare nota finală.

–          Contestaţiile se depun în  24 de ore de la afişarea  rezultatelor .

–          Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.

–          Soluţionarea contestaţiilor – max-. 48 de ore.

–          Nota acordată după contestaţie este definitivă.

 

         Informaţii suplimentare  la tel.. 0259-476568 int.106 – Biroul Resurse Umane .

 

DIRECTOR GENERAL MANAGER,

DANIEL  VULCU